AXOBER Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños

Actualmente No tiene El Plug-in ADOBE FLASH PLAYER
necesario para poder visualizar correctamente esta web:

Pulse en el enlace inferior para descargarlo

obtener FLASH PLAYER


Contedor correspondente a un visor de fotos flash que mostra os logotipos das empresas acollidas a AXOBER

Novas


  • Abertal - Empresasdacosta.com
  • LIMPEZA DENTAL GRATIS
  •  DESCONTOS EN FORMACIÓN A SOCIOS DE AXOBER
  • 30% DESCONTOS EN ARTIGOS DE PEL
Ver todas as ofertas

CURSOS DE ROBÓTICA E AUTOMATIZACIÓN


30-07-2018
Axober

Axober, organiza os seguintes cursos de formación:

- AUTOMATIZACIÓN

* Número de grupos: 2

* Alumnos por grupo: 8

* Datas de realización:
15, 19, 20, 24, 25, 26, 27 28 e 29 de setembro de 2018

* Horario:
1º grupo de 09:00 a 13:00 horas
2º grupo de 16:00 a 20:00 horas


- ROBÓTICA

* Número de grupos: 2

* Alumnos por grupo: 8

* Datas de realización:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 de outubro de 2018

* Horario:
1º grupo de 09:00 a 13:00 horas
2º grupo de 16:00 a 20:00 horas

Estos cursos están subvencionados pola Xunta de Galicia e cofinanciados polo Fondo Social Europeo.PROGRAMAS FORMATIVOS PARA TRABALLADORES INDUSTRIA 4.0CURSO REVIT NIVEL INICIAL


19-02-2018
Introdución ó BIM con REVIT ARCHITECTURE |CREACIÓN DE FAMILIAS | REVIT MEP
Este curso pretende familiarizar aos alumnos coas ferramentas e metodoloxías de traballo BIM, a través do uso do software líder no mercado: Autodesk Revit.
Para todos os técnicos e profesionais da construción, as ferramentas BIM son esenciais para a realización do deseño, coordinación, construción e/ou mantemento eficiente e produtivo. As metodoloxías de traballo BIM están baseadas nun fluxo de información de proxecto, máis que na mera documentación gráfica propia do CAD.

RE-SOLVE 2018: APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRENTE)


17-08-2018
Igape
Obxectivo
Habilitación dunha liña de reavais do Igape para facilitar o acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Igape, as SGR e as entidades financeiras adheridas.

Tipos de apoio
Préstamos en réxime de concorrencia non competitiva.

Beneficiarios potenciais
- Pequenas e medianas empresas, segundo a definición establecida pola Comisión Europea.
- Tamén poderán acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes por parte dos interesados no Igape comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 31 de outubro de 2018.


FICHA AXUDA

BASES REGULADORAS

PROGRAMA DA SEGUNDA OPORTUNIDADE DAS PERSOAS AUTÓNOMAS


30-06-2018
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa da segunda oportunidade das persoas autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR341T).

Persoas beneficiarias
Serán persoas beneficiarias das axudas deste programa as persoas que se dean de
alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional
no período do 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018, cesasen con anterioridade na súa actividade causando baixa na seguridade social ou na mutualidade correspondente e no imposto de actividades económicas (IAE) por causas económicas e que cumpran os seguintes requisitos na data da solicitude ou data de inicio de actividade, segundo o modelo
036 ou 037 para as persoas que xa se desen de alta antes da solicitude:

a) Que o cesamento da actividade se producise con seis meses de antelación, polo menos.

b) Que teña cotizado interrompidamente polo menos durante 18 meses nos últimos 5 nos ou de xeito alterno 36 meses nos últimos 10 anos no réxime especial de traballadores utónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

c) Estar inscrito como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego polo menos 6 meses seguidos. Carecer de ocupación efectiva e non ter contrato laboral en vigor segundo informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e atoparse en
tal situación na data de inicio da actividade laboral.

d) Darse de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional desde o 1 de xaneiro de 2018 ata o 30 de setembro de 2018.

e) Realizar unha formación de, como mínimo, 60 horas sobre formación xerencial, xestión comercial ou financeira, márketing dixital ou sobre materias que teñan relación directa
co negocio que se vai emprender e así se xustifique.

f) Que as persoas desempregadas teñan o domicilio fiscal nalgún concello de Galicia e desenvolvan a súa nova actividade económica ou profesional en Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.


BASES REGULADORAS


EXTRACTO

GALICIA EMPRENDE - AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES (2018)


26-06-2018
IGAPE
Obxectivo
Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación en pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme.

Antigüidade na actividade empresarial:

1º No caso dos autónomos a data de alta censual non poderá ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda e deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta propia ou allea desde a alta de actividade (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da dita solicitude).

2º No caso de sociedades, tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.

Requisitos principais do proxecto

1.- Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.

b) Presentar un custo subvencionable igual ou superior a 25.000 euros e non superior a 500.000 euros, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 euros, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.

c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:

Convocatoria - Inicio de prazo - Fin do prazo

2018.1 – 26/06/2018 – 27/07/2018
2018.2 – 30/07/2018 – 25/10/2018

BASES REGULADORAS


FICHA AXUDA

PROGRAMA DE REMUDA XERACIONAL NOS NEGOCIOS


21-06-2018
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras
do Programa de remuda xeracional nos negocios das persoas traballadoras
autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de
procedemento TR341S).

Persoas beneficiarias

1. Serán persoas beneficiarias destas axudas a persoa traballadora autónoma que vai transmitir o seu negocio por cesamento, e que no momento da transmisión estea nalgunha
das seguintes situacións no momento da transmisión do negocio:
a) Que teñan 63 anos ou máis.
b) Pola declaración de incapacidade total ou absoluta (incluíndo grande invalidez) recoñecida polos órganos competentes da Seguridade Social.
c) As persoas herdeiras no caso de falecemento da persoa traballadora autónoma titular
do negocio.
2. Tamén será beneficiaria da axuda a persoa que adquira o negocio e que estea dada
de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) tras a súa adquisición.

Prazo de presentación de solicitudes
Desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2018.


BASES REGULADORAS

EXTRACTO

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO


26-01-2018
Consellería e Economía, Emprego e Industria
ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.
- PROGRAMA I
Serán beneficiarias aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos
ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade
de colexio profesional, entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018,
ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
- PROGRAMA II
Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras
autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter
indefinido durante o seu primeiro ano de actividade e pola segunda e terceira contratación
que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

EXTRACTO PROGRAMA I


EXTRACTO PROGRAMA II

BASES REGULADORAS

PRESTAMOS IFI EMPRENDE


14-11-2017
IGAPE
Apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para que acometan os investimentos necesarios para a posta en marcha do negocio en Galicia.

O prazo de presentación finaliza o 31/12/2018

FICHA AXUDA

PRESTAMOS IFI INDUSTRIA 4.0.


14-11-2017
IGAPE
Apoiar financeiramente pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria (conforme o concepto definido na Axenda de competitividade de Galicia) e pretendan financiar investimentos en activos fixos e o capital circulante estrutural vinculados a un proxecto de investimento, priorizando tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0.

O prazo de presentación finaliza o 31/12/2018

FICHA AXUDA

PRÉSTAMOS IFI RELANZAMENTO


14-11-2017
IGAPE
Apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural vinculado ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado.

O prazo de presentación finaliza o 31/12/2018

FICHA AXUDA

PRESTAMOS IFI INNOVA


14-11-2017
IGAPE
Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación.

O prazo de presentación finaliza o 31/12/2018

FICHA AXUDA

NOVA LEY DE AUTÓNOMOS


26-10-2017
Aprobación definitiva e publicación
Lei 6/2017, do 24 de octubre, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo, publicada no Boletín Oficial do Estado.

BOE

CONVENIO AXOBER - VALCARCE


03-03-2016
Descontos no combustible
Axober firma un convenio de colaboración co Grupo Valcarce, no que se contemplan importantes descontos no combustible para as empresas asociadas.
Para máis información pode contactar directamente coa Asociación.

CURSOS PARA A OBTENCIÓN DE HABILITACIÓNS PROFESIONAIS E CARNÉS PROFESIONAIS


02-03-2015
Axober
Axober convoca os cursos formativos para a preparación da convocatoria extraordinaria de probas para a obtención habilitacións profesionais e carnés profesionais:

- CARNÉ PROFESIONAL EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS (450 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA A (140 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA B (140 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA C (140 HORAS)

- OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDEIRAS (60 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 24 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 + PF2 104 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 24 HORAS + EXAMEN PF2)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA I (60 HORAS)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA II (60 HORAS)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA III (60 HORAS)

MÁIS INFORMACIÓN EN:

- Teléfono 981 756 313
- E-mail: información@axober.org
- Locais de Axober: rúa Fomento, 21-23, 1º de Carballo

CONVENIO DE COLABORACIÓN "LA CAIXA-AXOBER"


18-02-2015
Firma convenio

Axober firma un convenio de colaboración coa entidade financeira "La Caixa".
Este convenio ten por obxecto definir un marco de colaboración entre a entidade bancaria e as empresas asociadas a Axober, co fin de establecer relacións de tipo comercial e financeiro en condicións vantaxosas para as empresas pentences a Axober.
NOVO SERVIZO WEB PARA SOCIOS


29-11-2012
PRESENTACIÓN
Esta Asociación pon en marcha un novo servizo para asociados dentro da páxina Web.

Isto consiste na incorporación dun novo sistema de ofertas para socios/as co fin de acercar a súa actividade á rede. Cada empresa poderá remitir a Axober as súas ofertas para publicar na Web. Todas elas aparecerán na portada de xeito aleatorio, para non discriminar ningunha entrada e poderase acceder á listaxe de todas as ofertas das empresas da Asociación.

Do mesmo xeito, para facilitar a localización das empresas e que os usuarios poidan achegarse ao local a realizar as súas compras, incorporouse o mapa de xeolocalización de Google Maps na ficha de cada empresa.

Buscador de Empresas
ver Calzados Susaver Panadaría  Forno Novover Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L.ver Bámbolaver TForma Globalver Herfraga S.A.ver De la Serna  y Calviño Avogados e Consultoresver Almacenes Agrover Gonzacar S.L.ver Xoiaría Seoanever Imprenta Gervasiover Cafetería Habanos 79ver Confiro, S.L.ver Cervecería Ágoraver Einstein Formaciónver Contenedores Miramontesver Panadaría Roiserver Cafetería Bar Ginebraver Talleres Tatover Calzados Arijónver Mentaver Restaurante Mesón do Pulpover Distribucións Marcelino S.Lver A de Pako Restaurante - Vinotecaver Imprenta Europaver Servizos Agrícolas Pose, SLver GRUPO CALVOver -15ver Transportes Mariño e Hijos, S.L.ver O Barco dos Soñosver Calvelo Plateria Regalover Mármoles Gumersindo Rey, S.A.ver Mundo Kid´sver PROHIGANver Automóbiles Cancelaver  Emiliano Modaver DV Carballover Codiber S.L.ver Distribucións M.Prietover Clínica Dental Miguel Ángelver Donclic Soluciones Tecnológicasver Gende Estudiover Lencería Antoxosver A Cervecería de Luísver Alea Asesoresver Agetrans Bergantiños S.L.ver Centro Óptico Bergantiñosver Estanco Varelaver Mesón As Viandasver Estación de Servizo Carvoltaver Poppyver A Barra Barver Bebidas y Bodegas Carballo, S.L.ver Star Centerver Vicarlem, S.L.ver Metalúrgica BB, S.L.ver Taberna O Patacónver Punto e Comaver COMUNICARver Abertal Networks S.L.ver Viveiros Amadover A Barbería de Beniver Carpintaría M.J. Eirísver FN Energía - ENERGALver FORPONver Carnizaría Danielver Para ti Cosméticosver Xarope, SLver Cervecería A Taperíaver Mercería - Paquetería Pilar Mªver LD Ideas de Interiorver Bercom Impresión Dixitalver Trattoría - Pizzería Vesuviover Afico, S.L.ver A Nova Ferradoraver Alemcaver Formación Newtonver Automóbiles  E. Fuentesver Confeccións - Sastraría Miguelver Alberto Castrover Atmósfera Sportver Sistemas Eléctricos GMG Hipaniaver Asesoría Cervantesver Inelca, S.L.ver Moda Infantil Retoñosver Muebles Luísver Protel Sistemas de Seguridad, S.L.ver A Fragua de Mover Construcións J. Souto, S.L.ver Perfumería Garrotever Construcións e Reformas J.A. Amarellever Xoiaría Calvelo Seoanever Café Bar Embajadorver Caremer Tecnoespecialistasver Viña Textilver SDI Alphanor, S.L.ver Proyekta & Concepto, S.L.ver Proinber Bergantiños, S.L.ver Modas Alonsover R. Pose Distribuciónsver Rodaben Carballo, S.L.ver Automóbiles Vilas Ramaver Disboa S.L.ver Orchestraver Inmovendaver Establecementos Marcialver Panadaría O Varrendeirover Deportes San Remover Construcións y Promociones J. A. Villar, S.L.ver Perfumerías Avenidaver Hierros Varela Urbieta, S.L.ver Proquiber S.L.ver Rega Morales, S.L.ver Motos Vitolover Agropecuaria A Medoñaver Óptica Enríquezver Talleres Antelover Federópticos Nicolás, S.L.ver Perruquería Samelver Benettonver Refuxio As Garzasver Moda Suarezver Manuel Loureiro Soutover Automóbiles Dimolk S.L.ver Alquileres Reneymarver Revestimientos Rama, S.L.ver Calzados Mariñover Fórmula Hit Radiover Castro Parga, S.L.ver Oasis Restaurante Vinotecaver Cristina Morgadever MÍMATEver Corte Asiaver Sueiro Asesores, S.L.ver Restaurante El Hórreover Andainas Centro de Ensinover Creativa Digitalver GESTORIA QUEIJO, SLver Re 100 Galicia, S.L.ver Todo Larver Correduría e Xestión de Seguros Toñitover O Recreo Animaciónver Mesón A Cabañaver Informática Valemver Farmacia Veterinariaver El Rincón de Maríaver Cafetería Abastosver Amar Modaver Clínica Dental Bergantiñosver Zocasver Moncho Antelo Instalaciones, S. L.ver Perruquería Sole Martínezver Savelo S.L.ver DLUXE EXPRESSver Asesoría Borja G. Botasver Varela Hostelería, S.L.ver José Cotelo Juncalver Taberna O Mexillónver Cervecería La Bomboneraver Autoescola Carcopaver Balcotex, S.L.ver Son Pressver Interfilm Carballo
AXOBER, Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños