AVISO LEGAL y POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta páxina Web é propiedade de  ASOCIACION DE  XOVENES EMPRESARIOS DE BERGANTIÑOS con NIF nº  G15394760 e domicilio en  c/ Fomento, nº 21-23, piso 1º, CARBALLO, 15100, A Coruña e Rexistrada no Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación da Delegación Provincial da Consellería de Traballo da Coruña co seguintes número de rexistro 15/526

Para calquera consulta ou proposta, contactar no e-mail: informacion@axober.org ou no teléfono 981756313

Esta páxina Web réxese pola normativa exclusivamente aplicable en España e o espazo que comprende a Unión Europea, quedando sometida a ela, tanto nacionais como estranxeiros que utilicen esta Web.

O acceso á nosa páxina Web por parte do USUARIO é gratuíto e está condicionado á previa lectura e aceptación integra, expresa e sen reservas das presentes CONDICIÓNS XERAIS DE USO vixentes no momento do acceso, que rogamos lea detidamente. O USUARIO no momento que utiliza o noso portal, os seus contidos ou servizos, acepta e sométese expresamente ás condicións xerais de uso do mesmo. Se o usuario non estiver de acordo coas presentes condicións de uso, deberá absterse de utilizar este portal e operar por medio do mesmo.

En calquera momento poderemos modificar a presentación e configuración da nosa Web, ampliar ou reducir servizos, e mesmo suprimila da Rede, así como os servizos e contidos prestados, todo iso de forma unilateral e sen aviso previo.

A. PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos os contidos, textos, imaxes, marcas e códigos fonte son da nosa propiedade ou de terceiros aos que se adquiriron os seus dereitos de explotación, e están protexidos polos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.

O usuario unicamente ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e necesita autorización expresa para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuílos ou exercer calquera dereito pertencente ao seu titular.

B. CONDICIÓNS DE ACCESO

O acceso á nosa páxina Web é gratuíto e non esixe previa subscrición ou rexistro.

O envío de datos persoais implica a aceptación expresa por parte do USUARIO da nosa política de privacidade, coa habilitación do  check respectivo no momento do envío dos seus datos.

O usuario debe acceder á nosa páxina Web conforme á boa fe, as normas de orde pública e ás presentes Condicións Xerais de uso. O acceso ao noso sitio web realízase baixo a propia e exclusiva responsabilidade do usuario, que responderá en todo caso dos danos e prexuízos que poida causar a terceiros ou a nós mesmos.

Tendo en conta a imposibilidade de control respecto a  información, contidos e servizos que conteñan outras páxinas web aos que se poida acceder a través das ligazóns que a nosa páxina web poida poñer á súa disposición, comunicámoslle que quedamos eximidos de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivar pola utilización desas páxinas web, alleas á nosa empresa, por parte do usuario

C. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A confidencialidade e a seguridade son valores primordiais de  ASOCIACION DE  XOVENES EMPRESARIOS DE BERGANTIÑOS e, en consecuencia, asumimos o compromiso de garantir a privacidade do Usuario en todo momento e de non solicitar información innecesaria. A continuación, proporcionámoslle toda a información necesaria sobre a nosa Política de Privacidade en relación cos datos persoais que solicitamos, explicándolle:

 • Quen é o responsable do tratamento dos seus datos.
 • Para que finalidades solicitamos os datos que lle solicitamos.
 • Cal é a lexitimación para o seu tratamento.
 • Durante canto tempo conservámolos.
 • A que destinatarios comunícanse os seus datos.
 • Cales son os seus dereitos..
 1. RESPONSABLE: ver datos no encabezamiento
 2. FINALIDADES, LEXITIMACIÓN E CONSERVACIÓN dos tratamentos dos datos enviados a través de:
 • Formulario de Contacto.
  • Finalidade: Facilitarlle un medio para que poida poñerse en contacto connosco e contestar as súas solicitudes de información, así como enviarlle comunicacións dos nosos produtos, servizos e actividades, inclusive por medios electrónicos (correo electrónico, SMS,  whatsApp), só se marca a casilla correspondente outorgando o consentimento expreso
  • Lexitimación: O consentimento do usuario ao solicitarnos información a través do noso formulario de contactos e ao marcar a casilla de aceptación de envío de información.
  • Conservación: Unha vez resolta a súa solicitude por medio do noso formulario ou contestada por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento, e en caso de aceptar recibir envíos comerciais, ata que solicite a baixa dos mesmos.
 • Envío de correos electrónicos.
 • Finalidade: Contestar as súas solicitudes de información, atender as súas peticións e responder as súas consultas ou dúbidas. En caso de recibir o seu Currículo Vitae, os seus datos persoais e curriculares poderán formar parte das nosas bases de datos para participar nos nosos procesos de selección presentes e futuros.
 • Lexitimación: O consentimento do usuario ao solicitarnos información a través da dirección de correo electrónico ou enviarnos os seus datos e CV para participar nos nosos procesos de selección.
 • Conservación: Unha vez resulta contestada a súa petición por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento. No caso de recibir o seu CV, os seus datos poderán ser conservados durante 2 anos para futuros procesos de selección.

Obrigación de facilitarnos os seus datos persoais e consecuencias de non facelo.

A subministración de datos persoais require unha idade mínima de 18 anos, ou no seu caso, dispoñer de capacidade xurídica suficiente para contratar. Os datos persoais solicitados son necesarios para xestionar as súas solicitudes, darlle de alta como usuario e/ou prestarlle os servizos que poida contratar, polo que, se non nolos facilita, non poderemos atenderlle correctamente nin prestarlle o servizo que solicitou.

En todo caso, reservámonos o dereito de decidir sobre a incorporación ou non dos seus datos persoais e demais información ás nosas bases de datos.

 1. DESTINATARIOS AOS QUE SE COMUNICAN Os SEU DATOS.

Os seus datos son confidenciais e non se cederán a terceiros, salvo que exista obrigación legal

 1. DEREITOS EN RELACIÓN COS SEUS DATOS PERSOALES.

Calquera persoa pode retirar o seu consentimento en calquera momento tras outorgalo, sen necesidade de xustificar o motivo. En ningún caso, a retirada deste consentimento condicionará a execución do contrato ou as relacións xeradas con anterioridade.

Igualmente, pode exercer os seguintes dereitos:

 • Solicitar ou acceso aos  seus datos  persoales ou a súa rectificación cando sexan inexactos.
 • Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento en determinadas circunstancias.
 • Solicitar a oposición ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.
 • Solicitar a potabilidade dos datos nos casos previstos na normativa.
 • Outros dereitos recoñecidos nas normativas aplicables.

Onde e como solicitar os seus Dereitos: Mediante un escrito dirixido ao responsable á súa dirección postal ou electrónica (indicadas no Aviso Legal), indicando referénciaa “Datos Persoais”, especificando o dereito que se quere exercer e respecto a que datos persoais.

En caso de diverxencias coa empresa en relación co tratamento dos seus datos, pode presentar unha reclamación #ante a Axencia de Protección de Datos (www.agpd.es).

 1. SEGURIDADE DOS SEUS DATOS PERSOALES

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que adoptamos todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos e evitar a súa alteración, perda e tratamentos ou accesos non autorizados.

 1. ACTUALIZACIÓN DOS SEU DATOS

É importante que para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que houbese algunha modificación neles, en caso contrario, non respondemos da veracidade dos mesmos.

Non nos facemos responsables da política de privacidade respecto a os datos persoais que poida facilitar a terceiros por medio das ligazóns dispoñibles na nosa páxina web.

A presente Política de Privacidade pode ser modificada para adaptalas aos cambios que se produza na nosa web, así como modificacións lexislativas ou xurisprudencias sobre datos persoais que vaian aparecendo, polo que esixe a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través desta Web.

D. RESPONSABILIDADES

Ao poñer ao dispor do usuario esta páxina Web queremos ofrecerlle un servizo de calidade, utilizando a máxima dilixencia na prestación do mesmo, así como nos medios tecnolóxicos utilizados. Con todo, non responderemos da presenza de virus e outros elementos que dalgún modo poidan danar o sistema informático do usuario.

Non garantimos que a dispoñibilidade do servizo sexa continua e ininterrompida.

O USUARIO ten prohibido calquera tipo de acción sobre o noso portal que orixine unha excesiva sobrecarga de funcionamento aos nosos sistemas informáticos, así como a introdución de virus, ou instalación de robots, ou software que altere o normal funcionamento da nosa web, ou en definitiva poida causar danos aos nosos sistemas informáticos.

O USUARIO asume toda a responsabilidade derivada do uso da nosa páxina web e recoñece que entendeu toda a información respecto a as condicións de uso do noso portal, sendo suficientes para a exclusión de erro nas mesmas, e por tanto, acéptaas integra e expresamente.