“AXUDAS A PROXECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

Neste momento estás a ver “AXUDAS A PROXECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

Beneficiarios:

 1. Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas e préstamos as pequenas e medianas empresas (en diante, pemes) que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo emprazado na Comunidade Autónoma de Galicia, que se atopen de alta nalgún dos seguintes CNAE: 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38.2, 38.31, 38.32, 45.2, 45.4, 52.10, 52.24, 59, 61, 71.20, 77.31, 77.32, 77.39 y 82.92.

Excluídos:

a) As empresas que propoñan un proxecto para unha actividade pertencente a un sector excluído segundo o disposto no artigo 5.2. das bases reguladoras.

b) As empresas que sexan prestadoras dos mesmos ou similares servizos ou subministradoras dos mesmos ou similares equipos para os que solicitan a axuda.

c) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas como consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

d) As empresas en crises, #de acordo con a definición establecida no apartado 18 do artigo 2 do Regulamento (UE) 651/2014.

e) As empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007 ou incumpran as obrigacións do artigo 11 da citada lei.

f) As empresas que incumpran os prazos de pago previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, para subvencións de importe superior a 30.000 euros, cando os solicitantes sexan unicamente suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da citada Lei 3/2004. Esta circunstancia acreditarase por parte das sociedades #de acordo con o indicado no anexo XII das bases reguladoras.

g) A produción e comercialización agrícola primaria, as actividades do sector do aceiro, do lignito e do carbón, do sector do transporte, así como as infraestruturas conexas, a produción, almacenamento, transporte e distribución de enerxía e as infraestruturas enerxética e o sector da banda ancha.

h) As recollidas no ámbito de aplicación do Regulamento (UE) 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro, polo que se establece a organización común de mercados no sector dos produtos da pesca e da acuicultura, modifícanse os regulamentos (CE) nº 1184/2006 e (CE) nº 1224/2009 do Consello e derrógase o Regulamento (CE) nº 104/2000 do Consello.

Proxectos Subvencionables:

 • Creación dun novo establecemento:
 1. Creación dun primeiro establecemento.
 2. Creación dun novo establecemento noutra localización diferente ou por traslado con ampliación da capacidade produtiva.
 • Ampliación de capacidade dun establecemento existente. Deberá alcanzarse, unha vez finalizadas os investimentos, un incremento mínimo dun 10 % da capacidade produtiva medida en unidades vendidas ou en valor da produción.
 • Diversificación da produción dun establecemento existente en produtos que anteriormente non se producían no mesmo, o investimento subvencionable deberá superar o 200 % do valor neto contable dos activos que se reutilizan, #de acordo con os rexistros do balance de situación das contas anuais correspondentes ao último exercicio económico pechado á data de presentación da solicitude.
 • Cambio fundamental no proceso global de produción do produto ou produtos afectados polo investimento no establecemento, supoñerán a implementación dunha innovación no proceso global de produción que impliquen o uso por primeira vez de métodos de organización que inclúan melloras nas rutinas e procedementos de xestión do traballo, dos sistemas de produción ou a integración de áreas funcionais da empresa.

Condicións dos Proxectos:

 • Os proxectos desta tipoloxía para os que se solicita a axuda deberán ter un importe de investimento subvencionable igual ou superior a 50.000 € e non superior a 900.000 €.
 • A empresa beneficiaria deberá realizar unha achega financeira mínima do 25 % dos custos subvencionables, mediante os seus propios recursos ou mediante financiamento externo, exenta de calquera tipo de axuda pública.
 • A axuda solicitada debe supoñer un efecto incentivador para o proxecto presentado. A axuda non debe subvencionar os custos dunha actuación na que a empresa incorrería en calquera caso. Para estes efectos, antes de iniciar o proxecto, o solicitante deberá presentar a solicitude de axuda e, no seu caso, de préstamo.

Gastos Subvencionables:

 1. Obra civil e outros conceptos inmobiliarios:

a) Nova construción, reforma ou rehabilitación de instalacións levadas a cabo en inmobles ou terreos propiedade da persoa solicitante, ou sobre os que a persoa solicitante teña un dereito de superficie ou unha concesión administrativa –outorgados por persoas ou entidades non vinculadas á persoa solicitante–, cunha vixencia mínima de 5 anos a contar desde a data de finalización do proxecto establecida na resolución ou acordo de concesión.

O límite de custo subvencionable por cada concepto de investimento de obra civil nova incluído na solicitude de axuda será o que resulte da aplicación dos seguintes módulos:

Concepto Valor do módulo
Acondicionamento e urbanización 36 €/m2
Aparcamentos externos 36 €/m2
Aparcamentos ubicados no edificio 252 €/m2
Nave de uso industrial distinta de nave frigorífica 252 €/m2
Nave frigorífica 315 €/m2
Oficinas, laboratorios e zoas comúns en naves de uso industrial 303 €/m2
Edificios distintos das naves de uso industrial 730 €/m2

O límite de custo subvencionable por cada concepto de investimento de obra civil en reforma ou rehabilitación será o que resulte da aplicación dos módulos anteriores multiplicados por 0,60.

b) Reformas de instalacións levadas a cabo en inmobles alugados por persoa ou entidade non vinculada coa persoa solicitante. O arrendamento deberá ter unha vixencia mínima de 5 anos a contar desde a data de finalización do proxecto que figure na resolución ou acordo de concesión. O límite de custo subvencionable por cada concepto de investimento da reforma será o que resulte da aplicación dos módulos detallados no apartado anterior multiplicados por 0,60.

c) Adquisición de edificacións ou construcións novas ou usadas. O prezo de adquisición non poderá superar o valor de mercado. O importe da construción que poderá considerarse subvencionable será o menor entre o importe indicado no informe de taxación e o valor de adquisición. No caso de adquisición de edificacións ou construcións usadas, ademais, estas non poderán ser obxecto de ningunha subvención autonómica, nacional ou comunitaria.

d) Nos casos de construcións por cambio de emprazamento dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, o custo subvencionable máximo será o que resulte da diferenza entre o prezo de adquisición dos novos activos, unha vez aplicados os módulos e criterios recolleitos no apartado anterior, e o valor dos do antigo emprazamento, segundo informe de taxación subscrito por sociedade de taxación homologada, a condición de que as instalacións que se abandonen sexan propiedade da persoa solicitante ou dos seus socios maioritarios, directa ou indirectamente.

2. Bens de equipo: maquinaria de proceso, instalacións específicas para a actividade subvencionable, utillaje (incluídos os moldes, persoais e acuñes), equipos e medios de transporte interno, vehículos especiais de transporte externo, medios de protección do ambiente e outros bens de equipo. En ningún caso terán a consideración de bens de equipo as obras necesarias para a súa instalación.

3. Outros investimentos en activos fixo: mobiliario, equipos para procesos de información e envases ou embalaxes que, polas súas características, deban considerarse como inmobilizado.

4. Aplicacións informáticas directamente vinculadas co proceso produtivo que cumpran os seguintes requisitos:

– Utilización exclusiva no establecemento beneficiario da axuda.

– Ser amortizables.

– Adquisición en condicións de mercado a terceiros non vinculados co comprador.

– Deben formar parte do activo da empresa e permanecer vinculados ao proxecto subvencionado durante, polo menos, 3 anos.

 1. Adquisición de activos dun establecemento. A adquisición de activos pertencentes a un establecemento que pechou ou que pecharía se non se adquiriu será subvencionable sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

– Que os activos sexan adquiridos a un terceiro non relacionado co comprador.

– Que conste unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e sobre que os mesmos non foron obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria.

– Que o prezo non sexa superior ao valor de mercado de referencia nin ao custo dos bens novos similares, acreditándose estes extremos mediante informe de taxación subscrito por sociedade de taxación homologada.

Cando un membro da familia do/da propietario/a inicial ou un/unha empregado/a fágase cargo dunha pequena empresa para continuar coa actividade, non se aplicará a condición de que os activos deban ser adquiridos a terceiros non relacionados co comprador. A mera adquisición das accións dunha empresa non constituirá un investimento.

O importe que se subvencionará no conxunto de investimento de obra civil e outros conceptos inmobiliarios será, como máximo, o triplo o investimento subvencionable en bens de equipo.

Exclusións:

 • Os investimentos de reposición ou mera substitución de elementos, salvo que a nova adquisición corresponda a elementos distintos dos anteriores, xa sexa pola tecnoloxía utilizada ou polo seu incremento de rendemento manifesto, que estean vinculados coa tipoloxía do proxecto subvencionable.
 • Os custos de traslado de bens de equipo que xa sexan propiedade da empresa.
 • Os custos de adaptacións á normativa vixente, salvo os directamente relacionados cos elementos obxecto de investimento.
 • A adquisición das instalacións nas que a solicitante veña desenvolvendo a súa actividade en réxime de alugueiro ou dereito de uso de calquera tipo.

 Prazo de presentación:

Dende o 2 de outubro de 2023 ás 08:00 horas, ata o 31 de outubro de 2023 ás 14:00 horas.

Bases reguladoras:

https://acortar.link/cogQQ1