“AXUDAS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL DAS PEMES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA IG300”

Neste momento estás a ver “AXUDAS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL DAS PEMES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA IG300”

Entidades Beneficiarias:

As pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que sexa a súa forma xurídica, incluíndo aos empresarios autónomos, e que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia a realizar o proxecto.

Entidades non beneficiarias:

a) Empresas pertencentes ao sector da pesca e a acuicultura; ao sector da produción agrícola primaria; aos sectores do aceiro, o lignito e o carbón; ao sector dos transportes, así como a infraestrutura conexa; a produción, almacenamento, transporte e distribución e as infraestruturas de enerxía; e o sector da banda ancha.

b) As empresas que sexan prestadoras dos mesmos ou similares servizos ou subministradoras dos mesmos ou similares equipos para os que solicitan a axuda.

c) As agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade (excepto empresarios autónomos), que careza de personalidade xurídica propia, aínda que realice actividade empresarial.

d) As empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007.

e) As que entren dentro da categoría de empresas en crises, ao amparo da definición do artigo 2.18 do Regulamento xeral de exención (Regulamento CE 651/2014).

f) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

g) As empresas que incumpran os prazos de pago previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, para subvencións de importe superior a 30.000 euros, cando as persoas solicitantes sexan unicamente suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da citada Lei 3/2004.

Proxectos Subvencionables:

Os proxectos poderán ser de dúas modalidades:

a) Proxectos individuais nos que unha peme aborda unha das seguintes tipoloxías de proxecto:

1º. Desenvolvemento dunha interface dixital para as súas interaccións de negocio, ou adopción/implantación dunha solución de interacción xa existente cos seus clientes ou provedores.

2º. Sistemas de intelixencia artificial, machine learning e toma de decisións autónomas, interconexión de elementos físicos e virtuais, tratamento de datos captados (intelixencia de negocio, bigdata e similares) e ciberseguridade.

3º. Implementación de sistemas encamiñados á dixitalización de procesos concretos ou de xestión integral (ERP, CRM e similares).

4º. Implementación dun sistema de mellora da función loxística da empresa, parcial ou integral nalgún dos seguintes ámbitos de actuación:

Dixitalización e automatización:

 1. Automatización e/o robotización de procesos loxísticos (carga e descarga, almacenaxe, transporte e distribución).
 2. Xeolocalización ou sensorización para control de localizacións, con diferentes fins (rastrexabilidade, vixilancia, localización etc.)/ etc.) de cargas, contedores e medios de transporte.
 3. Aplicación de vehículos autónomos e elementos auxiliares para automatizar operacións de transporte interno ou carga e descarga.
 4. Implantación de compoñentes ou equipos en elementos de transporte exterior que optimicen capacidade de carga ou reduzan emisións de GEI dos vehículos. Procesos e aplicacións:
 5. Desenvolver e implantar procesos de loxística inversa e/o recuperación ou reciclaxe de materiais de envasado, empaquetado, ou calquera outro utilizado na preparación das mercadorías para o transporte.
 6. Desenvolver e adaptar contratos intelixentes e/o xestión de información en cadeas de bloques (blockchain).
 7. API colaborativas e de intercambio de datos. Virtualización e analítica de datos:
 8. Aplicación de realidade virtual e/o aumentada aos procesos loxísticos.
 9. Algoritmia e análise de datos aplicados aos procesos loxísticos.
 10. Simulación e virtualización de procesos loxísticos.
 11. Monitorización e propostas de redución de pegada de carbono no transporte e distribución de mercadorías.

b) Proxectos colectivos, nos que un grupo de empresas (opcionalmente coordinadas por un organismo intermedio colaborador) aborda unha das seguintes tipoloxías de proxecto:

1º. Propoñen utilizar e implantar un determinado sistema nas súas interaccións dixitais, incluídas aquelas orientadas á mellora da función loxística do conxunto de empresas.

2º. Propoñen a implantación dun sistema de dixitalización, dalgún proceso ou de xestión integral, especificamente deseñado ou desenvolvido para o seu ámbito de actividade, así como a implantación dun sistema de mellora da función loxística, parcial ou integral, de uso común, especificamente aplicable para o seu ámbito de actividade.

Os proxectos encadraranse en tres tipos distintos en función do importe total subvencionable:

 • Tipo 1: proxectos cun importe subvencionable menos de 50.000 €.
 • Tipo 2: proxectos cun importe subvencionable de entre 50.000 € e 120.000 €.
 • Tipo 3: proxectos cun importe subvencionable de máis de 120.000 €.

O Igape poderá reclasificar os proxectos entre modalidades e tipos no caso de que a clasificación proposta pola empresa non sexa correcta.

 1. Os proxectos deberán estar finalizados para poder optar á cobranza da subvención. Enténdese que os proxectos están finalizados cando exista a capacidade de interconexión multiempresa de procesos no caso dos proxectos colectivos ou cando as interfaces poidan conectar á persoa solicitante con outra ou outras empresas, ou ben os sistemas de dixitalización estean implantados e operativos, no caso de proxectos individuais, o que se acreditará na memoria de xustificación. Non se aprobarán proxectos que non propoñan chegar a resultados, como estudos de viabilidade ou deseño de solucións illadamente do seu desenvolvemento e implantación na persoa solicitante.
 2. Os proxectos ou actuacións que se presenten deberán ser técnica, económica e financeiramente viables para a persoa solicitante, e ademais das obrigacións derivadas da tramitación administrativa das solicitudes, constitúen requisitos de admisión das solicitudes para proceder á súa valoración, os seguintes:

– Adecuación do proxecto aos obxectivos da convocatoria.

– Requisitos de personalidade física ou xurídica e actividade económica das persoas solicitantes para ser persoas beneficiarias.

– Contía total dos investimentos subvencionables igual ou superior aos importes mínimos fixados.

Só serán admitidos os proxectos que reúnan todos os requisitos anteriores, procedéndose á súa valoración competitiva conxunta.

 1. O importe subvencionable mínimo dos proxectos deberá ser de 12.000 € para os proxectos individuais e de 10.000 € por participante para os proxectos colectivos.

 Conceptos Subvencionables:

a) Investimentos materiais e/o inmateriais novos adquiridos en propiedade (que para ser subvencionables deben contabilizarse nunha conta contable do grupo 2) que sexan necesarios para o desenvolvemento do proxecto, sempre que a tipoloxía do investimento resulte directamente relacionada cos correspondentes ámbitos de actuación. Exclúese a adquisición e acondicionamento de inmobles, gastos de mobiliario, medios de transporte exterior, equipamento de oficina e o equipamento TIC básico (tal como ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos intelixentes, tablets, impresoras). Con todo, excepcionalmente poderase autorizar a adquisición de equipamento TIC que, pola súa especificidade, quede xustificado no ámbito de desenvolvemento do proxecto, cando a súa subministración sexa imprescindible para a implantación do proxecto, sen que poidan ser utilizados para outros fins distintos á devandita implantación.

b) Servizos de consultoría externa de carácter tecnolóxico ou organizativo (que para ser subvencionables debe contabilizarse nunha conta contable do grupo 6): asistencia técnica e consultoría directamente relacionada coa execución do proxecto. As colaboracións externas subvencionables deberán contribuír aos obxectivos específicos do proxecto e, por tanto, non consistirán en actividades permanentes ou periódicas nin estarán relacionadas cos gastos de explotación normais da empresa como son os servizos rutineiros de asesoría fiscal, os servizos xurídicos xornais ou os de publicidade, servizos de mantemento nin calquera outros non vinculados directamente ao obxecto do proxecto.

c) Nos proxectos da modalidade do artigo 1.b), se se opta por contar cun organismo intermedio, leste poderá facturar ás pemes participantes en concepto de gastos de coordinación do proxecto, ata un máximo de 1.500 € (excluído IVE) por cada peme beneficiaria participante no proxecto, ata un importe total máximo de 6.000 € por proxecto (excluído IVE). Ese importe considerarase gasto subvencionable de consultoría externa e dividirase entre todas as pemes participantes.

d) Nos proxectos que sexan coordinados por un hub de innovación dixital, dos seleccionados ao amparo da Estratexia galega de HID, cun importe subvencionable igual ou superior a 60.000 €, excluídos os gastos de coordinación do hub, será subvencionable, ata un máximo de 6.000 €, o servizo de consultoría desenvolto polo hub en concepto de coordinación, apoio á definición do proxecto, apoio na selección de tecnoloxías e provedores e seguimento da implementación do proxecto. Adicionalmente, deberase achegar declaración do hub de innovación dixital, conforme non se proporcionou á peme solicitante ningún outro tipo de servizo e/o asesoramento financiado con outros programas de axuda e #concorrente co que se presta ao amparo desta axuda.

e) Para aqueles proxectos nos que as colaboracións externas ou ben a adquisición de activos inmateriais superen os 30.000 € ou a suma de investimentos e colaboracións supere os 45.000 € (considerando exclusivamente os conceptos indicados nos apartados a) e b) deste punto) será subvencionable o informe dun enxeñeiro colexiado cualificado, ata un importe máximo de 2.000 €, que deberán achegar de acordo con o establecido no artigo 17.5.f). Ese importe considerarase gasto subvencionable de consultoría externa.

Prazo de presentación:

Dende o 26 de abril de 2024,  ata o 27 de maio de 2024​.

 Bases reguladoras:

https://acortar.link/qyCV0F