“AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR CONXUNTA DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS 2024) – IG421A”

Neste momento estás a ver “AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR CONXUNTA DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS 2024) – IG421A”

Beneficiarios:

  1. Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas os organismos intermedios empresariais de Galicia.
  2. Consideraranse, así mesmo, beneficiarias ás empresas –que cumpran a definición de peme segundo o anexo I do Regulamento núm. 651/2014 da Comisión e que teñan algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia– que participen directamente nas accións subvencionadas e ás que se lles imputará a axuda de minimis que lles corresponda segundo o gasto subvencionado. Cada peme participante deberá declarar o cumprimento dos requisitos de peme e as axudas de minimis solicitadas e/o concedidas no últimos tres exercicios fiscais.

Non poderán ser beneficiarios:

a) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

b) As empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigacións do artigo 11 da citada lei.

c) As agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade (excepto empresarios autónomos), que careza de personalidade xurídica propia, aínda que realice actividade empresarial.

d) As empresas que incumpran os prazos de pago previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, para subvencións de importe superior a 30.000 euros, cando os solicitantes sexan unicamente suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da citada Lei 3/2004.

Esta circunstancia acreditarase por parte das sociedades que, de acordo coa normativa contable, poidan presentar conta de perdas e ganancias abreviada mediante declaración responsable.

Para as sociedades que, de acordo con a normativa contable, non poidan presentar conta de perdas e ganancias abreviada establécese a necesidade de acreditar o cumprimento dos prazos legais de pago mediante certificación emitida por auditor rexistrado no Rexistro Oficial de Auditores de Contas, que atenderá ao prazo efectivo dos pagos da empresa cliente con independencia de calquera financiamento para a cobranza anticipada da empresa provedora.

Proxectos e Gastos Subvencionables:

1.Serán subvencionables aqueles gastos que correspondan de maneira indubidable á natureza da actuación subvencionada e resulten estritamente necesarios para o desenvolvemento do plan para o que foron concibidos.

Os gastos clasifícanse en:

Custos directos: determinados con base no seu custo real que se corresponden cos descritos nos apartados a), b), c) e d).

Custos indirectos: determinados mediante un método de custo simplificado consistente nun tipo fixo do 7 % dos custos directos subvencionables de conformidade co establecido no apartado a) do artigo 54 do RDC e que se corresponde co descrito no apartado e).

  1. Os límites máximos de gasto subvencionable cos establecidos en cada tipo de acción. O gasto mínimo subvencionable do proxecto, excluídos os custos indirectos, terá que alcanzar a cantidade de 3.000 euros (IVE excluído).
  2. En cada acción deben participar un mínimo de dúas pemes galegas (acción grupal), ou o organismo intermedio solicitante da axuda representando a todo o sector ou ás empresas asociadas ao devandito organismo intermedio (acción sectorial).

O máximo de pemes participantes en cada acción é de 20, participe ou non o organismo intermedio.

  1. Os proxectos obxecto de apoio recollerán unha ou varias das seguintes actuacións/accións:

COSTES DIRECTOS:

a) Accións de difusión.

a).1. Campañas conxuntas de publicidade (artigo 2.10) en prensa, revistas, radio, televisión, internet, ou outros medios sempre que a súa difusión realícese no estranxeiro.

Gastos subvencionables:

Só subvencionaranse os gastos de compra de espazos publicitarios e insercións nos medios citados anteriormente, así como os gastos correspondentes a campañas de posicionamento dixital.

As campañas deberán ser realizadas dentro do prazo de execución do proxecto.

a).2. Elaboración de material promocional conxunto (artigo 2.11).

Gastos subvencionables:

Gastos de asistencia externa en orixe ou destino para o deseño, elaboración, edición, montaxe, produción, tradución e impresión do material promocional.

Quedan excluídos deste apartado os carteis, listas de prezos, manuais de instrucións, flyers, displays, roll up, ou outros elementos de similares características.

O límite de gasto subvencionable conxunto para as accións de difusión é de 45.000 €.

b) Accións de promoción.

b).1. Neste apartado inclúense:

– A participación como expositor en feiras comerciais de carácter internacional organizadas por terceiros (artigo 2.4).

– A participación como expositor noutros eventos expositivos de carácter internacional organizados por terceiros non vinculados ao organismo nin ás empresas solicitantes nin empresarial nin comercialmente (artigo 2.5).

– A participación en misións comerciais: tanto misións directas, como as visitas conxuntas a feiras ou a outros eventos expositivos con carácter internacional (artigos 2.6, 2.7 e 2.8).

Gastos subvencionables (no caso de participación como expositor en feira ou evento presencial):

1º. Gastos de viaxe ao destino de celebración da feira ou evento expositivo ou da misión comercial.

Só son subvencionables os gastos de viaxe correspondentes a billetes de avión, tren e/o autobús, taxas, seguros de viaxe e comisión da axencia de viaxe.

Os límites destes gastos son os indicados no anexo III.

Terase en conta o límite correspondente ao traxecto máis longo entre orixe e destino indicado nos xustificantes de gastos de avión, tren ou autobús realizados polas persoas que viaxen.

No caso de accións sectoriais: límite 3 traxectos de I/V por cada acción.

No caso de accións grupais: límite 41 traxectos de I/V por cada acción.

2º. Aloxamento en destino final, en réxime de aloxamento e almorzo, na cidade de celebración da feira ou evento expositivo ou da misión comercial ou nos seus arredores, cun máximo de 5 pernoitas. Polo menos, unha de pernóitalas debe coincidir coas datas de celebración da feira ou evento no que se participa.

No caso de accións en máis dun país poderanse engadir un máximo de 2 pernoitas máis por país cun máximo total de 10 pernoitas.

Os límites destes gastos son os indicados no anexo III.

Terase en conta a coherencia cos límites de viaxe.

Non son subvencionables os gastos de viaxe e aloxamento para feiras comerciais e eventos expositivos que teñan lugar na Comunidade Autónoma de Galicia.

Non se admiten pernoitas in itinere durante as escalas da viaxe.

3º. Gastos de alugueiro de espazos e/o caseta, e servizos relacionados coa participación na feira ou evento, por exemplo: entradas, dereitos de inscrición, montaxe e desmonte de caseta, alugueiro de mobiliario e equipamento, alugueiro de equipos audiovisuais, participación en actividades paralelas organizadas no marco da feira; contratación de intérpretes, modelos ou de persoal de apoio.

Admítense como máximo 2 entradas por evento, cun importe máximo por entrada de 1.500 €.

Para ser elixibles, estes servizos deben estar facturados polo organizador da feira ou evento expositivo ou polas súas empresas provedoras ou colaboradoras. Exceptúanse os gastos de montaxe e desmonte de caseta, que poderán ser facturados directamente por unha empresa provedora independente.

4º. Gastos de asistencia externa para a detección de oportunidades, a realización de axendas, seguimento de contactos ou clientes iniciais ou existentes. Inclúense as axendas virtuais. Límite: 2.000 € por acción.

Gastos subvencionables (no caso de participación como expositor en feira ou evento virtual):

Subvencionaranse os gastos de alugueiro de caseta virtual e dos servizos relacionados co alugueiro; gastos de intérpretes, e as cotas de participación en feiras e eventos expositivos virtuais (ata 4 persoas por empresa).

O límite máximo deste gasto: 1.500 € por evento.

b).2. Misións empresariais inversas (artigo 2.9):

Neste tipo de accións esíxese un mínimo de 3 empresas/prescritores visitantes. Teranse en conta os gastos de viaxe a Galicia de cada persoa participante na misión (máximo 20 persoas por país e acción).

Gastos subvencionables:

1º. Gastos da viaxe a Galicia correspondentes a avión, tren e/o autobús, taxas de visado, seguros de viaxe e comisión da axencia de viaxe. Límites indicados no anexo III.

2º. Gastos de aloxamento en Galicia (en réxime de aloxamento e almorzo). Só subvencionaranse un máximo de 5 pernoitas por persoa e @teniendo en cuenta os límites indicados no anexo III.

3º. Gastos de desprazamentos en Galicia mediante servizo contratado: autobús, minibús, taxi ou vehículo con condutor.

4º. Gastos de asistencia externa para a realización de axendas, detección de oportunidades etc. Límite: 2.000 € por acción.

5º. Gastos de alugueiro de salóns e espazos.

6º. Gastos de intérpretes. Límite: 1.500 € por acción.

c) Accións de prospección.

Accións cooperativas en destino para implantación promocional ou prospección de mercados.

Gastos subvencionables:

Gastos de alugueiro de locais promocionais ou de prospección no estranxeiro durante o período de execución establecido na resolución de concesión.

d) Accións de operatividade da internacionalización:

d).1. Bases de datos de intelixencia competitiva internacional sectorial.

Gastos subvencionables:

Cotas de bases de datos de intelixencia competitiva internacional sectoriais.

d).2. Creación de plataforma aplicación de e-commerce para mercados internacionais (mercado en liña).

Gastos subvencionables:

Gastos de asistencia externa para deseño, creación e/o aloxamento de aplicación soporte de comercio electrónico.

Non serán subvencionables os gastos de mantemento.

Non será subvencionable este concepto de gasto para organismos que xa obtivesen axuda (axuda concedida sen mediar renuncia) para este concepto de gasto en convocatorias anteriores destas bases.

Non serán subvencionables estes gastos no caso de que xa se dispuxo dunha aplicación deste tipo antes da solicitude de axuda ou se non se xustifica a operatividade desta aplicación dentro do prazo de execución da axuda.

d).3. Xestión de tramitación de acordos de joint-ventures, contratos, certificacións, homologacións e rexistros de marca e patentes para o estranxeiro (inclúese o rexistro de códigos fonte).

Gastos subvencionables:

Gastos de asistencia externa en orixe ou en destino: asistencia xurídica, técnica e servizos para tradución de documentación.

d).4. Xestión de licitacións internacionais conxuntas.

Gastos subvencionables:

Gastos de asistencia externa en orixe ou en destino: asistencia xurídica, técnica e servizos para tradución de documentación.

En relación aos gastos de consultoría (asistencia externa) dos apartados b).1.4º e b).2.4º, as empresas que presten este tipo de servizos descritos nestes apartados deberán estar dadas de alta na base de datos de axentes comerciais mediadores no exterior do Igape. Este requisito non se requirirá cando o servizo sexa prestado polas oficinas comerciais ou cámaras de España no estranxeiro, ou polas oficinas comerciais ou organismos públicos españois ou estranxeiros que presten este tipo de servizos.

COSTES INDIRECTOS:

e) Custos indirectos do proxecto: serán aqueles custos distintos dos custos directos subvencionables, que non poden vincularse directamente á actividade subvencionada, pero resultan necesarios para a súa realización, nos que se inclúen os gastos administrativos (tales como xestión administrativa e contable), subministracións (comunicacións, auga, electricidade, calefacción, teléfono), seguros, mantemento ou limpeza.

Fíxanse nun tipo fixo do 7 % sobre os custos directos subvencionables indicados nos apartados a), b), c), e d), ao amparo do disposto no artigo 54.a) do RDC.

Exclusións:

a) Os custos de mailings.

b) Os convites.

c) Os custos de elaboración e posicionamento de páxinas web e redes sociais.

d) Os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.

e) Folletos, material de papelería, tarxetas, sobres, cartafoles, listas de prezos e calquera outro material que non estea dirixido estritamente a fins promocionais.

f) Produtos de merchandising e outros agasallos promocionais.

g) O alugueiro de espazos expositivos ou promocionais que se utilicen como puntos de venda directa.

h) Aqueloutros que non estean directamente vinculados coa realización da acción subvencionable.

Prazo de presentación:

Dende o 4 de xaneiro de 2024, ata o 5 de febreiro de 2024 ata as 14:00 horas.

Bases reguladoras:

https://acortar.link/40TA4b