“AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA, A TRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE BONOS DE INNOVACIÓN PARA PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS CUXA ACTIVIDADE SE ENMARCA NAS PRIORIDADES ESTRATÉXICAS DA RIS3 -IN848F-“

Neste momento estás a ver “AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA, A TRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE BONOS DE INNOVACIÓN PARA PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS CUXA ACTIVIDADE SE ENMARCA NAS PRIORIDADES ESTRATÉXICAS DA RIS3 -IN848F-“

Beneficiarios:

As microempresas, pequenas e medianas empresas, así como as entidades do terceiro sector de acción social, validamente constituídas no momento da presentación da solicitude, con domicilio social ou centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que solicitan a axuda. Cada unha das liñas que compoñen esta axuda vai dirixida ás seguintes entidades:

Para a liña 1:

Servizos de apoio á innovación: Microempresas e pequenas empresas. Entidades do terceiro sector de acción social con actividade económica e categoría de peme.

Para a liña 2:

Xestión de financiamento da innovación: Microempresas, pequenas e medianas empresas. Entidades do terceiro sector de acción social con actividade económica e categoría de peme.

Requisitos:

Os beneficiarios das axudas deberán contar con capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para a execución da axuda que se lles conceda, cuxas condicións se determinarán no documento que establece as condicións da axuda (DECA)

Non poderán ser beneficiarios:

 1. Quedan excluídos da presente convocatoria e non poderán adquirir a condición de persoas beneficiarias desta axuda:

a) As pemes en crises conforme á definición contida no artigo 2.4 desta convocatoria.

A Axencia Galega de Innovación realizará as comprobacións necesarias para garantir que as empresas beneficiarias teñen a condición de peme, e que se cumpren as condicións establecidas no artigo 2.18 do Regulamento (UE) nº 651/2014, do 17 de xuño, da Comisión, para considerar a unha empresa en crise.

b) As pemes nas cales concorra algunha das prohibicións recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nin aquelas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

c) As asociacións, as fundacións e, en xeral, as entidades sen ánimo de lucro. Fóra das entidades do terceiro sector de acción social de conformidade coa definición do artigo 2.

d) As entidades e sociedades públicas con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes das administracións públicas, así como aquelas pertencentes á Administración institucional, calquera que sexa a Administración na que se integren.

e) Calquera ente, organismo ou entidade con personalidade xurídica propia, que se crearon especificamente para satisfacer necesidades de interese xeral que non teñan carácter industrial ou mercantil, sempre que un ou varios suxeitos pertencentes ao sector público financien maioritariamente a súa actividade, controlen a súa xestión, ou nomeen a máis da metade dos membros do seu órgano de administración, dirección ou vixilancia, #de acordo con o establecido no artigo 3.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

2. De maneira específica quedan excluídas:

a) Para a liña 1, bonos para servizos de apoio á innovación:

 • As pemes que resultaron beneficiarias da liña 1 no programa de bonos de innovación do ano 2023 (Resolución do 18 de xaneiro de 2023, DOG núm. 28, do 9 de febreiro), e non presentasen renuncia expresa á mesma con posterioridade á súa resolución de concesión.
 • As pemes que resultaron beneficiarias dunha axuda no programa Innovapeme na súa convocatoria do ano 2022 (Resolución do 4 de abril de 2022, DOG núm. 73, do 18 de abril), e non presentasen renuncia expresa á mesma con posterioridade á súa resolución de concesión. • As pemes que resultaron beneficiarias dunha axuda da convocatoria Deseñapeme e Innovapeme 2023 (Resolución do 29 de xuño de 2023, DOG núm. 132, do 12 de xullo, respectivamente).

b) Para a liña 2, bonos para a xestión do financiamento da innovación:

▪ As pemes que resultaron beneficiarias dunha axuda no programa Innovapeme na súa convocatoria do ano 2022 (Resolución do 4 de abril de 2022, DOG núm. 72, do 18 de abril), e non presentasen renuncia expresa á mesma con posterioridade a súa resolución de concesión.

▪ As pemes que resultaron beneficiarias dunha axuda da liña 2 Innovapeme da convocatoria Deseñapeme e Innovapeme 2023 (Resolución do 29 de xuño de 2023, DOG núm. 132, do 12 de xullo), e non presentasen renuncia expresa á mesma con posterioridade a súa resolución de concesión.

c) As pemes vinculadas ou asociadas e/o pertencentes ao mesmo grupo empresarial, que sexan beneficiarias simultaneamente na presente convocatoria na mesma liña. Neste caso, as pemes beneficiarias deberán determinar cal é o expediente que continúa no procedemento. No caso de que non se indique, excluiranse as segundas e sucesivas solicitudes, segundo a orde de entrada, de empresas vinculadas, asociadas, ou do mesmo grupo empresarial.

Actividades que se subvencionan:

 1. Serán subvencionables os custos de contratación de servizos externos efectuados desde a data de presentación da solicitude e ata o 15 de outubro de 2024.
 2. De acordo con o artigo 6 do Regulamento (UE) nº 651/2014, considerarase que as axudas teñen un efecto incentivador. O comezo dá actuación terá como data mínima de inicio a data de solicitude, polo que calquera actividade ou investimento terá que ser executada con posterioridade á solicitude.
 3. As actuacións deberán enmarcarse nalgún dos ámbitos de prioridade da Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia 2021-2027 recolleitos no anexo VIII desta convocatoria.
 4. Para a liña 1, bonos para servizos de apoio á innovación, as actividades que se subvencionan serán as que reúnan, necesariamente, as seguintes características:

a) Constituirán unha ou máis actividades que estarán incluídas nunha memoria descritiva (anexo III) que se presentará xunto coa solicitude, que respondan a necesidades xustificadas e cun impacto contrastable na empresa, e que permitan consolidar e/o incrementar as capacidades tecnolóxicas e de impulso da I+D+i dá empresa.

b) O orzamento subvencionable será dun mínimo de 15.000,00 € e dun máximo de 50.000,00 €.

A presentación dunha proposta cun orzamento fose do rango establecido será causa de inadmisión da solicitude de axuda.

c) As actividades realizaranse mediante a contratación de servizos de apoio á innovación de entre as seguintes tipoloxías:

I. Custos de protección do coñecemento da innovación industrial nas empresas, referidos aos activos intanxibles da empresa, incluíndo: a xestión da tramitación de novas patentes, modelos de utilidade e os dereitos de propiedade intelectual tanto en España como internacionalmente, excluíndose o mantemento ou ampliación das existentes.

II. Custos de mellora na xestión da innovación e a vixilancia tecnolóxica, incluíndo entre estes:

 1. Implantación de sistemas de xestión e organización da innovación, nos que se inclúen: certificacións da especificación EA0047 «Requisitos para a consideración como pequena ou mediana empresa innovadora», EA0043 «Requisitos da nova empresa innovadora» e as incluídas na serie de Normas UNE 166.002 dedicadas a apoiar a optimización da «Xestión da I+D+i» e outras certificacións específicas para o desenvolvemento da investigación e innovación industrial, baixo a consideración discrecional da Axencia Galega de Innovación.
 2. Estudos de vixilancia tecnolóxica e estado da arte, para dotarse de información da ciencia e tecnoloxía que permitan identificar oportunidades e tomar decisións para actuacións de I+D+i.

III. Custos das accións estratéxicas para desenvolver novos produtos, procesos e servizos, incluíndo:

 1. Estudos de viabilidade tecnolóxica e industrial encamiñados ao desenvolvemento de novos produtos ou servizos, ou análises da mellora ou creación de novos procesos produtivos. Incluíndo, entre outros, bancos de datos e bibliotecas, verificacións de parámetros, estudos de: escalabilidade industrial, durabilidade, fiabilidade, etc.
 2. Deseño de produtos e servizos, incluíndo a concepción e desenvolvemento de novos produtos ou servizos, incluídas experiencia, que se perciban no mercado como novos ou, no caso de redeseño dos xa existentes, que se aprecie unha mellora substancial. No caso de desenvolvemento de produtos abarcará desde a análise e conceptualización ata a definición técnica dos diferentes compoñentes, sistemas e mecanismos, modelado 3D e xeración de planos para produción, pero non se inclúe a fabricación de prototipos. Poderá incluír aspectos de ámbito estético e técnico, así como aspectos relacionados coa sustentabilidade para contribuír á transición ecolóxica. As entidades prestadoras destes servizos poderán pertencer ao mapa de provedores de deseño: https://mapadesenogalego.gal/gl
 3. Accións para levar a mercado ou implantar os resultados da actividade de I+D+ tales como o: estudos de mercado, ensaios, validacións e testeo de produtos ou servizos.

d) No relativo a novos procesos ou servizos baseados en tecnoloxías dixitais, unicamente admitiranse aquelas solucións innovadoras baseadas en: (i) interconexión do mundo físico e virtual a través de realidade aumentada, a impresión 3D, a automatización avanzada e robótica, así como internet das cousas ou sistemas intelixentes embebidos; (ii) sistemas de intelixencia artificial, aprendizaxe automática e toma de decisións autónomas a través do tratamento de datos captados (intelixencia de negocio, big data e similares), e (iii) ciberseguridade. En calquera caso, a empresa deberá expoñer na memoria os elementos innovadores dos devanditos procesos e servizos, que poñerá en marcha baseados nestas tecnoloxías facilitadoras, non sendo subvencionables actuacións de mera implantación.

e) Non serán subvencionables os cambios ou melloras de importancia menor, os aumentos das capacidades de produción ou servizo mediante a introdución de sistemas de fabricación ou loxística moi similares aos xa utilizados, que non supoñan unha actividade de innovación.

5. Liña 2, bonos para a xestión do financiamento da innovación. Establécense dúas tipoloxías diferentes:

a) Tipo A. Contratación dos servizos de apoio para a tramitación de incentivos fiscais á I+D+i e bonificacións da seguridade social de persoal investigador que conduzan á obtención da cualificación fiscal vía informe motivado vinculante correspondente ao exercicio fiscal 2023. Cun límite da axuda de ata 5.000,00 €.

No caso de deducións fiscais por I+D+i, unicamente serán subvencionables as actuacións relativas a proxectos que se tramiten a través da obtención do Certificado (Informe técnico e económico ) emitido por unha entidade de Certificación acreditada por ENAC requirido para a solicitude do informe motivado «tipo a» (en diante, informe motivado ex-post) de conformidade co artigo 2 do Real decreto 1432/2003, do 21 de novembro, polo que se regula a emisión polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía de informes motivados.

No caso de bonificacións de persoal investigador, soamente serán subvencionables as actuacións das empresas que apliquen bonificación nas cotas de dez ou máis investigadores de conformidade co artigo 8.1 do Real decreto 475/2014, do 13 de xuño, sobre bonificacións na cotización á Seguridade Social do persoal investigador. Neste caso, a empresa deberá obter un Certificado (Informe de cualificación de persoal investigador) a través dunha entidade de Certificación acreditada por ENAC para a solicitude do informe motivado tipo d de conformidade co artigo 2 do Real decreto 1432/2003, do 21 de novembro, polo que se regula a emisión polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía de informes motivados.

Para a xustificación do bono, será preciso acreditar a obtención dos informes de cualificación da entidade acreditada por ENAC, así como a solicitude en prazo do informe motivado anteriormente citado.

b) Tipo B. Contratación de servizos para a tramitación de novas solicitudes de financiamento a propostas de I+D+i en convocatorias de axudas estatais. Cun límite da axuda de ata 5.000,00 €.

A tramitación da solicitude de axuda a calquera convocatoria deberá estar presentada no período elixible de gastos, sendo a súa acreditación a través do rexistro de entrada do organismo que proceda no momento de xustificación do bono, salvo que a convocatoria prevexa outra forma de presentación, nese caso deberá acreditarse adecuadamente a mesma.

As propostas presentadas deberán ter previsto a realización de actividades de I+D+i exclusivamente en Galicia por parte da entidade solicitante.

Prazo de presentación:

Dende o 23 de xaneiro de 2024 ata o 22 de febreiro de 2024.

Bases reguladoras:

https://acortar.link/rpteSQ