Medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética (Goberno de España)

Neste momento estás a ver Medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética (Goberno de España)

Real Decreto-lei 14/2022, do 1 de agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf

Medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética: plan de choque de aforro e xestión enerxética en climatización: regula a temperatura do aire en determinados edificios de uso administrativo, comercial (tendas, supermercados, centros comerciais…) así como locais de pública concorrencia (bares, restaurantes, cafeterías…) limitando a calefacción a 19º C e o aire acondicionado a 27º.

Non terán que cumprir ditas limitacións de temperatura aqueles locais que xustifiquen a necesidade de manter condicións ambientais especiais ou dispoñan dunha normativa específica que así o estableza.

Adicionalmente, os recintos habitables acondicionados a que fai referencia o apartado anterior deberán informar, mediante carteis informativos ou o uso de pantallas, as medidas de aplicación que contribúen ao aforro enerxético relativas aos valores límites anteriores.  Devanditos carteis ou pantallas deberán ser claramente visibles desde a entrada ou acceso aos edificios. Ademais, os locais de acceso desde a rúa terán que dispoñer dun sistema de peche de portas adecuado. A iluminación de escaparates deberá de apagarse ás 22 horas.