PEL-PEMES MANTEMENTO 2021

Neste momento estás a ver PEL-PEMES MANTEMENTO 2021

Beneficiarios

PEL-Pemes Creación e Ampliación 2020 que levaron a cabo a contratación de maneira indefinida con carácter previo á presentación da solicitude PEL-Pemes Mantemento 2021 e que con anterioridade á data de publicación da convocatoria, reúnan os seguintes requisitos
indicados a continuación:

 1. Ter domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña de menos de 20.000 habitantes.
 2.  A actividade da empresa ou a do autónomo, definida nos seus estatutos e/ou dada de alta no certificado de situación censual da AEAT, debe estar relacionada cos perfís profesionais da persoa contratada.

Contía e período subvencionable 

– Cada empresa poderá solicitar a subvención para os gastos correspondentes a un máximo de 12 meses do/a traballador/a contratado/a de maneira indefinida acollido á subvención PEL-PEMES Creación e Ampliación 2020.

– Serán subvencionables os gastos de contratación desde o momento en que finalice o período subvencionable da convocatoria anterior (transcorridos os 12 primeiros meses de contrato relativos a PEL Pemes Creación e Ampliación 2020, tendo en conta a posible ampliación no caso de que se produciu unha nova contratación por extinción da relación laboral do traballador anterior).

– A contía máxima da subvención a solicitar e conceder será o 50% dos custos estimados de contratación do/da
traballador/a segundo os seguintes grupos de cotización e categorías profesionais:

 • Importe máximo do orzamento de custos salariais e de seguridade social a xornada completa (40h semanais) 22.000 €
 • Importe máximo a solicitar 11.000 €
 • Importe máximo a conceder 11.000 €

Requisitos das persoas contratadas ou a contratar

As persoas contratadas, deben cumprir no momento de presentar a solicitude, ademais dos esixidos no Estatuto dos
Traballadores e lexislación laboral da modalidade de contratación subvencionada, os seguintes:

 1.  Estar empadroado/a nun municipio da provincia da Coruña.
 2.  Ter sido contratado na convocatoria PEL-Pemes Creación e Ampliación 2020.
 3.  Ter contrato indefinido con carácter previo á presentación da solicitude de axuda PEL-PEMES Mantemento 2021 porparte da entidade solicitante.
 4.  Ter a mesma categoría profesional na que foi contratado e subvencionado con cargo a PEL-PEMES Creación e Ampliación 2020, salvo que se produza unha mellora na categoría profesional.
 5. Ter a mesma xornada de traballo que na convocatoria anterior, salvo que se pase de parcial a completa

Fase de xustificación e pago da subvención

Unha vez transcorrido o período subvencionable (12 meses), o/a beneficiario/a disporá dun prazo máximo para presentar
a xustificación, que será o 23 de xaneiro de 2023.

 

Prazo de presentación de solicitudes

 • Ata o 15 de abril de 2021 ás 14:00 horas

Bases reguladoras