“SUBVENCIÓNS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL, INNOVACIÓN E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA-CO300C-”

Neste momento estás a ver “SUBVENCIÓNS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL, INNOVACIÓN E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA-CO300C-”

Entidades Beneficiarias:

As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran ademais os seguintes requisitos:

  1. Comerciantes minoristas:

a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social radique na Comunidade Autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade.

b) Que teñan a condición de peme.

c) Que estean dados de alta nalgún dos seguintes epígrafes do IAE e que este constitúa a actividade principal para a que vai dirixida a subvención. Epígrafes do IAE do Anexo II: 641, 642, 643, 644, 645, 647 (excepto 647.4 e 647.5), 651, 652 (excepto 652.1), 653 (excepto 653.4), 656, 657, 659, 665. Epígrafes do IAE do Anexo III: 255.2, 253.6, 41, 421, 423.1, 43, 44 e 45. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade dos epígrafes relacionados no anexo III, deberá estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada no anexo II.

d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial encádrese no epígrafe 653.1 do IAE.

2.Talleres artesáns:

Que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos talleres, poderán solicitar a inscrición no devandito rexistro ata o último día do prazo establecido para a presentación de solicitudes.

Entidades non beneficiarias:

  • Non poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas en crises, conforme á definición prevista no artigo 2, apartado 18, do Regulamento (CE) núm. 651/2014, do 17 de xuño de 2014.
  • As persoas que resultasen beneficiarias no ano 2023 das ordes de axudas CO300C e CO300G para a mesma actuación subvencionable, excepto nos supostos nos que pola natureza da actuación non sexa susceptible da súa conservación nos termos establecidos no artigo 19.6.

Actuacións subvencionables para comerciantes minoristas con tenda física:

  1. Liña de dixitalización comercial.

Establécense dous programas de e-commerce en función do grao de dixitalización do comercio, que son incompatibles e excluíntes entre si.

a)Programa e-commerce I (comerciantes minoristas sen páxina web):

Dirixido á dixitalización básica da contorna comercial omnicanal. Supón obrigatoriamente a realización do conxunto das seguintes actuacións:

– Implantación de páxina web sen venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

– Hardware (sistema TPV ou tableta).

– Software de pago adaptado á actividade comercial desenvolvida e homologado para a dixitalización do certificado de facturas (máximo 12 meses).

– Impresora de código de barras térmica 1D/2D.

– Ferramentas de posicionamento dixital (SÉ, SEM, ADS).

b) Programa e-commerce II (comerciantes minoristas con páxina web, con ou sin venta en liña, que teñan implantado o programa e-commerce I):

Dirixido á dixitalización avanzada da contorna comercial omnicanal a través das seguintes actuacións:

– Implantación ou mantemento de páxina web con venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

– Melloras das ferramentas de posicionamento dixital (SÉ, SEM, ADS).

– Loxística e-commerce, entendéndose como o servizo de transporte para envíos en liña, que deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

– Xestor de redes sociais, que deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

– Imaxe dixital.

  1. Liña de innovación comercial.

a) Programa smart retail (comerciantes minoristas que teñan implantado o programa e-commerce I e, no seu caso, páxina web con venta en liña):

Dirixido a transformación dixital do punto de venta e modelo de negocio, a través das siguintes actuacións:

– Etiquetaxe electrónica para lineais de venda.

– Sistemas de click and collect e lockers dixitais.

– Terminais de autopago para a clientela (self check out).

– Tecnoloxía de control de stocks e tecnoloxía RFID.

– Software para a xestión loxística do e-commerce. – Solucións de ciberseguridade.

– Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivos (chatbots).

– Aplicacións para dispositivos móbiles (m-commerce).

– Aplicacións de realidade virtual e aumentada.

b) Programa visual merchandising (comerciantes minoristas que teñan implantado o programa e-commerce I):

Dirixido á mellora da experiencia de compra, a través das seguintes actuacións:

– Escaparates virtuais con ou sen interacción coa clientela.

– Pantallas e tótems publicitarios con ou sen interacción coa clientela.

En todo caso, as actuacións comprendidas no programa visual merchandising deberán situarse no punto de venda e incluír o software para a programación e emisión de contidos dixitais. Consideraranse subvencionables os gastos relativos á elaboración destes contidos.

  1. Liña de modernización comercial.

a) Programa eficiencia:

Dirixido á mellora da eficiencia enerxética do local e dos recursos, a través das seguintes actuacións:

– Puertas automáticas con sensores de proximidade.

– Sistemas de iluminación energéticamente eficientes e sensores de presenza para a regulación automática de luces.

– Sistemas de climatización energéticamente eficientes.

b) Programa reforma:

Dirixido á mellora da imaxe do local, a través das seguintes actuacións:

– Obras de acondicionamento e reforma da superficie de exposición e venda do establecemento comercial.

– Actuacións de mellora da fachada e instalación de rótulos do establecemento comercial.

– Adquisición de mobiliario auxiliar destinado á mellora da imaxe comercial e adquisición de mobiliario expositivo de produtos que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso exclusivo na superficie de exposición e venda.

– Sistemas de videovixilancia dixital cun investimento máximo subvencionable de 250,00 €.

c) Programa equipamento:

– Adquisición, en réxime de propiedade, de equipamentos propios da actividade comercial que deberán ser, en todo caso, de primeiro uso; en concreto, maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal, así como outra maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial, que melloren o deseño e a calidade do produto final.

Actuacións subvencionables para talleres artesáns:

  1. Liña de dixitalización comercial.

Establécense dous programas de e-commerce en función do grao de dixitalización, que son incompatibles e excluíntes entre si.

a) Programa e-commerce I (talleres artesáns sen páxina web):

Dirixido á dixitalización básica da contorna comercial omnicanal. Supón obrigatoriamente a realización do conxunto das seguintes actuacións:

– Implantación de páxina web sen venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

– Hardware (sistema TPV ou tableta).

– Software de pago adaptado á actividade comercial desenvolvida (máximo 12 meses).

– Ferramentas de posicionamento dixital (SÉ, SEM, ADS).

b) Programa e-commerce II (talleres artesáns con páxina web, con ou sin venta en liña, que teñan implantado o programa e-commerce I):

Dirixido á dixitalización avanzada da contorna comercial omnicanal a través das seguintes actuacións:

– Implantación ou mantemento de páxina web con venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

– Melloras das ferramentas de posicionamento dixital (SÉ, SEM, ADS).

– Loxística e-commerce, entendéndose como o servizo de transporte para envíos en liña, que deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

– Xestor de redes sociais, que deberá cumprir os requisitos que figuran no anexo IV.

– Imaxe dixital.

  1. Liña de innovación comercial.

a) Programa smart retail (talleres artesáns con tenda física que teñan implantado o programa e-commerce I e, no seu caso, páxina web con venta en liña):

Dirixido á transformación dixital da tenda física, a través das seguintes actuacións:

– Etiquetaxe electrónica para lineais de venda.

– Sistemas de click and collect e lockers dixitais.

– Terminais de autopago para a clientela (self check out).

– Tecnoloxía de control de stocks e tecnoloxía RFID.

– Software para a xestión loxística do e-commerce.

– Solucións de ciberseguridade.

– Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivos (chatbots).

– Aplicacións para dispositivos móbiles (m-commerce).

– Aplicacións de realidade virtual e aumentada.

b) Programa visual merchandising (talleres artesáns con tenda física que teñan implantado o programa e-commerce I):

Dirixido á mellora da experiencia de compra na tenda física, a través das seguintes actuacións:

– Escaparates virtuais con ou sen interacción coa clientela.

– Pantallas e tótems publicitarios con ou sen interacción coa clientela.

En todo caso, as actuacións comprendidas no programa visual merchandising deberán situarse no punto de venda e incluír o software para a programación e emisión de contidos dixitais. Consideraranse subvencionables os gastos relativos á elaboración destes contidos.

  1. Liña de modernización comercial:

a) Programa eficiencia (talleres artesáns con tenda física):

Dirixido á mellora da eficiencia enerxética da tenda física, a través das seguintes actuacións:

– Portas automáticas con sensores de proximidade.

– Sistemas de iluminación enerxéticamente eficientes e sensores de presenza para a regulación automática de luces.

– Sistemas de climatización enerxéticamente eficientes.

b) Programa reforma (talleres artesáns con tenda física):

Dirixido á mellora da imaxe da tenda física, a través das seguintes actuacións:

– Obras de acondicionamento e reforma da superficie de exposición e venda do establecemento comercial.

– Actuacións de mellora da fachada e instalación de rótulos do establecemento comercial.

– Adquisición de mobiliario auxiliar destinado á mellora da imaxe comercial e adquisición de mobiliario expositivo de produtos que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso exclusivo na superficie de exposición e venda.

– Sistemas de videovixilancia dixital, cun investimento máximo subvencionable de 250,00 €.

c) Programa equipamento (talleres artesáns con ou sin tenda física):

– Adquisición, en réxime de propiedade, de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal que deberán ser, en todo caso, de primeiro uso; en concreto, maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal, así como outra maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal, que melloren o deseño e a calidade do produto final.

Gastos non subvencionables:

a) O imposto sobre o valor engadido (IVE).

b) A adquisición de computadores, dispositivos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe, cámaras fotográficas e terminais ou lectores de tpv, excepto os establecidos no programa e-commerce I.

c) A adquisición de maquinaria propia de procesos industriais, no caso de artesáns, e adquisición de maquinaria e instrumentos propios de servizos profesionais.

d) A adquisición ou o arrendamento de maquinaria e equipamento necesario para o desenvolvemento das obras.

e) A adquisición de materia prima da actividade artesanal.

f) Adquisición de materiais destinados á realización con medios propios de obras e instalacións.

g) Enxoval e obxectos de decoración e material non inventariable e cunha vida útil previsible inferior a un ano.

h) As obras de mellora e acondicionamento en almacéns ou en espazos non destinados á exposición e venda.

i) As actuacións de reparación, reposición ou mera conservación do establecemento, así como a adquisición de recambios e pezas.

k) Os proxectos, honorarios de arquitectos e directores de obra, taxas, licenzas, visados e autorizacións relativas ao proxecto.

l) Mantemento e instalación de sistemas de alarma e seguridade.

m) Obras de instalación ou mellora de illamentos térmicos e acústicos.

n) Adquisición de elementos que coincidan coas propias da actividade comercial da empresa, susceptibles de venda posterior.

ñ) Os traballos realizados pola propia persoa solicitante da subvención nin aquelas actuacións cando o/a vendedor/a de os activos ou o/a prestador/a de a actividade sexa da propia empresa solicitante ou se dese un suposto análogo do que se puidese derivar autofacturación.

o) Os gastos realizados en establecementos dedicados exclusivamente ás máquinas de venda automática.

p) Os inmobles ou artigos de exposición e de proba susceptibles de posterior venda ao público, e a instalación de expositores de carácter temporal.

q) Os proxectos cuxa investimento non se axuste ao volume de negocio anual e ás necesidades da persoa solicitante.

r) Calquera outra investimento que non estea directamente vinculada coa realización da actuación subvencionable.

Prazo de presentación:

Dende o 03 de febreiro de 2024 ata o 04 de marzo de 2024.

Bases reguladoras:

https://acortar.link/j6gA8y