“SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA -TR880A-”

Neste momento estás a ver “SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA -TR880A-”

Entidades Beneficiarias:

 • As persoas traballadoras autónomas.
 • Mutualistas.
 • As pequenas e medianas empresas.
 • As sociedades cooperativas e laborais.
 • As empresas de inserción e os centros especiais de emprego, previstos no artigo 6 da Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia, que cumpran os dous requisitos seguintes: que se constitúan ou dean de alta, segundo a natureza xurídica da entidade de que se trate, e que iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2022, de conformidade co establecido no artigo 1.

Requisitos:

a) Ter o domicilio fiscal en Galicia.

b) Figurar inscritas como tales nos correspondentes rexistros administrativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Presentar, no seu caso, as contas anuais do último ano no Rexistro Mercantil ou no Rexistro de Cooperativas, segundo corresponda á súa forma xurídica.

d) Constituírse ou dado de alta, segundo a natureza xurídica da entidade de que se trate, e iniciar a súa actividade económica no período que transcorre entre o 1 de xaneiro de 2022 e a data de presentación da solicitude.

e) Ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

f) Estar ao corrente no pago das súas obrigacións tributarias e da Seguridade Social para obter subvencións.

g) Non ser sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións.

h) No caso das persoas mutualistas, especificamente deberán presentar, ademais da documentación a que se refire o artigo 11, certificado do colexio profesional de alta no devandito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio de actividade, e certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta na devandita mutualidade, no seu caso.

Entidades non beneficiarias:

 • Non poderán ser beneficiarias desta subvención aquelas iniciativas de emprendemento que obtivesen resolución favorable ao amparo da Orde do 29 de setembro de 2022 (DOG núm. 187, de 30.9.2022) e da Orde do 28 de xuño de 2023 (DOG núm. 127, de 5.7.2023).
 • Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.
 • Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento, atoparse declaradas en concurso, agás que en leste adquirise a eficacia un convenio, estar suxeitas a intervención xudicial ou ser inhabilitadas conforme á Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.
 • Dar lugar, por causa de que fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato subscrito coa Administración.
 • Estar incursa a persoa física, as persoas administradoras das sociedades mercantís ou aquelas que exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.
 • Non estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social, ou ter pendente de pago algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, nos termos regulamentariamente establecidos.
 • Non estar ao corrente no pago de obrigacións por reintegro de subvencións, nos termos regulamentariamente establecidos.
 • Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria.

Conceptos subvencionables:

A) Serán subvencionables os investimentos que correspondan de forma indubidable ao proxecto empresarial constituído ou dado de alta, segundo a natureza xurídica da entidade de que se trate, e que iniciase a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2022. En concreto:

1) Equipamento informático.

2) Activos intanxibles: activos que non teñen unha materialización física ou financeira.

3) Investimentos en eficiencia enerxética.

4) Adquisición de bens de equipo e mobiliario.

5) Reforma e rehabilitación das instalacións do local de negocio.

6) Gastos notariais e/o rexistrais.

7) Gastos de alugueiro de inmobles para a realización da actividade.

8) A adquisición de activos pertencentes a un establecemento ou de bens de equipo de segunda man serán subvencionables sempre que cumpran os seguintes requisitos:

– Que os activos sexan adquiridos a unha terceira persoa non relacionada coa persoa compradora.

– Que conste unha declaración da persoa vendedora sobre a orixe dos bens e sobre que os mesmos non foron obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria.

– Que o prezo non sexa superior ao valor de mercado de referencia nin ao custo dos bens novos similares; estes extremos acreditaranse mediante certificación dun taxador/a independente, ou dunha empresa subministradora de bens da mesma tipoloxía dos bens de segunda man obxecto de transacción .

Cando se adquiran bens de segunda man nestas condicións, non será preciso achegar as tres ofertas ás que se fai referencia no artigo 11.d).

Cando a persoa emprendedora sexa membro da familia do/da propietario/a inicial ou un/a empregado/a e fágase cargo da pequena empresa para continuar coa actividade, non se aplicará a condición de que os activos deban ser adquiridos a terceiras persoas non relacionadas coa persoa compradora.

A mera adquisición das accións dunha empresa non constituirá un investimento.

B. Os bens obxecto de investimento deberán ser adquiridos en propiedade pola persoa beneficiaria, admitíndose expresamente, para estes efectos, as reformas de instalacións en inmobles alugados. No caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de pago aprazado, estes deberán pasar a ser de propiedade plena da persoa beneficiaria antes do final do prazo de execución do proxecto, debendo constar neste momento o vencemento e pago das cantidades aprazadas.

C. Os investimentos terán que estar realizadas e pagas dentro do prazo de execución, que abarca desde o 30 de setembro de 2023 ata a data da presentación da solicitude.

D. O investimento en bens inscribibles nun rexistro público terá que ser mantida, vinculada á actividade económica subvencionable, no centro de traballo en Galicia durante os 5 anos seguintes á data do pago final á persoa beneficiaria, e o resto do investimento, durante 2 anos desde a devandita data.

E. O investimento subvencionado poderá ser substituída no caso de obsolescencia, a condición de que a actividade económica da beneficiaria mantéñase en Galicia durante este período. Neste caso, deberá quedar constancia contable e no inventario da empresa da substitución efectuada.

F. Non serán subvencionables o IVE e outros impostos.

G. Os bens obxecto de investimento deberán ser adquiridos a terceiras persoas.

H. En ningún caso poderá concertar a persoa beneficiaria a execución total ou parcial das actividades.

I. En ningún caso o custo dos investimentos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

Prazo de presentación:

Dende o 12 de febreiro de 2024 ata o 28 de xuño de 2024, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Bases reguladoras:

https://acortar.link/lIJ2SL